Plant Health Cure

Plant Health Cure

Kunstmest wordt al jaren gebruikt om hoge producties te kunnen realiseren. De hoofdcomponent van kunstmest is stikstof. Het kost ongeveer 36 megajoule energie om één kilo stikstof uit de atmosfeer te binden tot kunstmest. Als een boer 160 kilo stikstof per hectare (100×100 meter) strooit kost dat dus omgerekend het equivalent van 160 liter dieselolie. Als kunstmest eenmaal op de grond ligt zet het de bodembacteriën aan om voor elk deel stikstof ruim 20 delen koolstof om te zetten naar CO2.

De kunstmest zorgt daarmee voor een steeds lager organisch stofgehalte in de bodem. Daarnaast verandert het bodemleven zodanig dat er geen nieuwe CO2 binding tot stand komt. Kunstmest levert, direct en indirect, naar schatting 35% van de totale CO2 uitstoot in de landbouw. Plant Health Cure zet zich met 15 mensen in om het gebruik van dure kunstmest te vervangen voor organische mest. Ze produceren deze meststoffen samen met de bacteriën en schimmels die nodig zijn om de organische mest minimaal net zo actief te maken als kunstmest.

Daarnaast hebben ze een convenant met waterleidingbedrijf Vitens. Zij ontkleuren drinkwater waardoor een belangrijke organische component voor bodemherstel vrij komt. Voorheen werd jaarlijks enkele miljoenen liters van dit “afval” verbrand. Nu wordt het hergebruikt op landbouwgrond waardoor deze versneld kan “afkicken” van kunstmest terwijl de opname van mineralen door planten wordt verbeterd. Dit bedrijf levert een  bijdrage aan herstel van bodemgezondheid waardoor de grond weer grote hoeveelheden CO2 kan opslaan. Boeren kunnen de inzet van grondverbetering op deze wijze omzetten in betaalde carbon credits.  De aanpak van Plant Health Cure wordt nu in 28 landen toegepast.

Inzending

In welke sector is  het bedrijf werkzaam?

PHC is werkzaam in de agrarische sector

Welke innovatie leg je aan de jury voor?

De wijze van bemesten met kunstmest en het gebruik van bestrijdingsmiddelen gedurende de afgelopen 70 jaar heeft de meeste landbouwgrond zodanig verarmd dat de producties dalen en de kosten voor input stijgen. Als gevolg van het verlies van organische stof raakt de bodem in toenemende mate uitgeput. Deze “bodemslijtage” uit zich in de vorm van minerale erosie. De daaruit voortvloeiende afname van productiviteit en natuurlijke weerstand heeft geleidt tot toename van plantenziekten en daarmee een toename in het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Om het huidige verlies van landbouwgrond te keren zetten het team van PHC zich iedere dag in om oplossingen aan te reiken die telers en tuinders helpen om de bodemkwaliteit binnen twee jaar op een zodanig peil te brengen dat planten gezonder groeien en door de verbeterde opname van mineralen een hogere voedingswaarde krijgen. De aangeboden oplossingen bestaan uit een integraal programma van afbouw van kunstmest gebruik en opbouw van microbieel leven in de bodem. Door deze aanpak worden aanzienlijke besparingen voor de telers en gelijktijdig voor het milieu behaald.

Leg daarbij zo goed mogelijk uit in welke zin de case nieuw is.

De case is nieuw door de geheel eigentijdse aanpak en de mogelijkheid om de organismen die nodig zijn om op grote schaal tot snelle bodemverbetering te komen ook daadwerkelijk op grote schaal te kweken. Door de inzet van deze organismen in combinatie met de toepassing van organische meststoffen neemt de bodemgezondheid snel toe. De individuele ontwikkelingen die veel bedrijven tot op heden aanbieden zijn gericht op het biologisch “bestrijden” van problemen of het verhogen van weerstand tegen aantastingen. Door het aanbieden van een programma waarbij specifieke bacteriegroepen en wortelschimmels bewust worden aangebracht kunnen planten een sterk verhoogde efficiëntie ontwikkelen. In het PHC programma wordt gebruik gemaakt van het benutten van de genetische capaciteit om zich te verdedigen. Deze integrale aanpak is pas een paar jaar oud en bewijst zich steeds beter. Dat maakt deze case nieuw / vernieuwend.

Hoe gaat dit project concreet bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen?

Met het verhogen van de bodemgezondheid neemt de noodzaak van gebruik van bestrijdingsmiddelen recht evenredig af. Een gezonde bodem behoort tot de beste CO2 (kooldioxide) binders in de wereld. Beter dan alle bomen en oceanen bij elkaar. Door de bodemgezondheid te herstellen neemt de vruchtbaarheid enorm toe en wordt er tot 8 ton CO2 per hectare in de grond vastgehouden. ( Dit is door langjarig onderzoek aangetoond.) Deze hoeveelheid kan jaarlijks toenemen naarmate de biodiversiteit in de bodem toeneemt. Daar komt bovenop dat het gebruik van kunstmest als groeimiddel in een gezonde bodem volstrekt overbodig is. Dit levert al direct een groot aantal voordelen op.

  • Er komt een gezonde afzet van dierlijke meststoffen zodat alleen al daardoor de milieubelasting afneemt.
  • De technologie is voor elke boer, teler en kweker zonder opbrengstverlies direct inzetbaar.
  • De technologie is goedkoper in toepassing dan het gebruik van gangbare chemische middelen en kunstmest.
  • Door de aanmerkelijk fijnere verdeling van de plantenwortels kan veel droger worden geteeld waardoor circa 40% water wordt bespaard.

Toelichting: 

Voor de productie van kunstmest moet de stikstof uit de lucht onder zeer hoge druk en temperatuur worden omgezet naar ammonium stikstof.
Het produceren van Stikstof op deze wijze vergt 36 megajoule energie per kilo gebonden stikstof. Dat houdt in dat de productie van elke kilo stikstof die op het land wordt gebruikt een energie equivalent van een liter dieselolie vergt (of bijna 1,5 m3 aardgas). In West Europa wordt dit jaar 24.000 ton Stikstof verbruikt. Wellicht overbodig te vermelden dat dit overeenkomt met het verbruik van 24 miljoen liter dieselolie. Zowel akkerbouwers als veetelers bemesten hun land met dierlijke meststoffen en vullen dit aan met gemiddeld 100 kilo zuivere stikstof per hectare (100 x 100 meter).

Wat is de achtergrond van dit project?

De achtergrond van dit project en de onderneming PHC ligt in het gegeven dat de bodemkwaliteit wereldwijd terugloopt als gevolg van het gebruik van kunstmest en het onkundig gebruik van bestrijdingsmiddelen. 2015 was het internationaal jaar van de bodem De Wereld Voedselorganisatie FAO heeft hierover haar zorg uitgesproken in het rapport: “Status of the world’s Soil Resources”. Het belangrijkste Charter uit dit rapport zegt: “Soils are fundamental to life on Earth but human pressures on soil resources are reaching critical limits”
Om de voortschrijdende achteruitgang van de landbouwkwaliteit als gevolg van de huidige wijze van inzet van middelen te helpen veranderen heb ik actie ondernomen.

Actie: In de voorbereiding naar het “Internationale jaar van de bodem” heb ik in 2014 de aandelen van de Europese tak van het Amerikaanse bedrijf “Plant Health Care” verworven.
Tot die tijd verkocht het bedrijf een aantal producten in Europa. Deze producten vormden een beperkt deel van de hierboven geschetste oplossingen.
Na de overname werd het productenpakket uitgebreid met de kweek van verschillende typische bacterie- en schimmelsoorten om tegemoet te komen tot een doeltreffend en betaalbaar teeltconcept voor alle boeren wereldwijd.

Hoe is de ontwikkeling verlopen?

De ontwikkeling is verlopen zonder enige vorm van subsidie en geheel op eigen kracht. Wat PHC doet druist in tegen de meeste gebruikelijke praktijken in de agrarische sector. Dat maakt dat het innovatieve karakter van de PHC programma’s niet vrij zijn van tegenwerking.

De ontwikkeling van de landbouwkundige innovaties die wij gestart zijn worden in steeds meer landen door steeds meer agrarische bedrijven omarmd. Inmiddels is PHC actief in 37 landen (binnen 4 jaar!). We ontwikkelen steeds nieuwe producten en teeltprogramma’s om de toenemende en gelijktijdig veranderende vraag naar gunstige schimmels en bodem verbeterende bacteriën voor te blijven.

Wanneer is de innovatie in gebruik genomen?

Deze innovaties zijn permanent in ontwikkeling maar de eerste commerciële inzet van de programma’s zijn gestart in 2014.

Wat zijn de resultaten en hoe zijn deze gemeten?

De resultaten van de inzet van de PHC producten hebben al in het eerste jaar van toepassing een positief effect op de bodemgezondheid. Bij het achterwege laten van kunstmest neemt de bodemgezondheid progressief toe waardoor het gebruik van bestrijdingsmiddelen evenredig afneemt. De resultaten van de onderzoeken worden door onafhankelijke wetenschappelijke instituten vastgelegd. De resultaten van deze onderzoeken worden via alle mogelijke media gedeeld.

Welke bredere functie kan deze techniek vervullen in de maatschappij?

De maatschappelijke functies van de PHC programmabenadering zijn legio. Bij het inzetten van het PHC programma ontstaat een kettingreactie. Planten groeien gezonder. Daardoor nemen zij meer mineralen op wat de voedingswaarde verhoogt. Bij een betere mineralenhuishouding in de planten geven deze meer suikers af aan de bodem waardoor meer en gunstige organismen worden gevoed die een grote bijdrage leveren aan de bodemgezondheid.

Dat leidt weer tot grote besparingen op het gebruik van meststoffen en met name stikstof, wat met behoud van productie de aanvoer van kunstmest elk jaar minder belangrijk maakt.De PHC technologie kan worden toegepast op alle teeltvormen. Van bloementeelt onder glas tot grootschalige productie van planten en akkerbouwproducten. Alle partijen in de agrarische sector hebben vrij toegang tot deze technologie. Hierdoor wordt de acceptatie van vernieuwende technologie in de land- en tuinbouw mondiaal veel sneller geaccepteerd en derhalve geïmplementeerd.

Hoe ziet het financiële plaatje eruit? Kosten/baten/verwachtingen?

  • Voor de klanten van PHC zijn de kosten in het eerste jaar van toepassing van het programma niet hoger dan de kosten voor toepassing van de gebruikelijke producten.
  • In de vervolgjaren worden de kosten lager omdat de bodem de mineralen beter vasthoudt en makkelijker afgeeft waardoor het gebruik van kunstmest overbodig wordt.
  • Daarnaast groeien de gewassen gezonder waardoor ziekten minder vat hebben op de planten. Dit leidt tot een significante reductie in het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
  • Voor PHC is de ingezette innovatie en werkwijze vanaf het eerste jaar winstgevend. We hebben met behulp van reguliere financiering van de RABO bank de groei tot nu toe kunnen volhouden.
  • Door de extra inhuur van nieuwe medewerkers (nu 15) en de daarbij behorende investeringen zal de winstgevendheid voor 2018 voor het eerst sinds het ontstaan van het bedrijf onder druk komen te staan.

De verwachting voor de toekomst is dat het bedrijf op eigen kracht 25% per jaar zal blijven groeien.
Als een investeerder instapt kan de groei versneld verlopen zodat concurrentie op afstand blijft en PHC nog sneller zal groeien om te kunnen blijven voldoen aan de blijvend stijgende vraag vanuit de markt.

Waarom verdient jouw innovatie the Green Quest Award?

PHC zou “The Green Quest Award” kunnen verdienen omdat het bedrijf met toepassing van bereikbare nieuwe technologie op het gebied van bodembiologie en bemesting in korte tijd en op eigen kracht blijk heeft gegeven van het invullen van een mondiale behoefte van boeren en kwekers om werkelijk te verduurzamen.

Tot nu toe worden alle “verduurzamingsprocessen” in de landbouw gemeten aan besparing op het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. De PHC technologie is de eerste die werkelijk fundamentele stappen zet en een groot deel van deze middelen werkelijk overbodig maakt. Afgaande op het bovenstaande kan ik samenvatten dat PHC al vanaf 2014 100% actief is in haar eigen “green Quest” Daarom zou ik het waarderen om mee te mogen dingen naar deze eervolle titel.