#11 Floow2

Veel bedrijven kopen onnodig veel spullen. Maar wat als ze die spullen vaker zouden delen met andere bedrijven? Floow2 geeft antwoord op die vraag met een business to business deelplatform. De eerste juryreactie op deze nieuwe innovatie in The Green Gallery komt van green Team lid Jacqueline Cramer. Laury Zwart, medeoprichter van Floow2, licht de innovatie toe.

Welke innovatie draag je voor?

We zitten momenteel midden in een transitie naar een circulaire-, deeleconomie waarin we alles wat we al hebben efficiënter gaan gebruiken. ‘Wij’ wordt het nieuwe ‘ik’ en toegang tot producten wordt belangrijker dan ze daadwerkelijk bezitten. Vanuit deze gedachten, waarin we efficiënter omgaan met alles wat we al hebben en waarin delen, verbinden en samenwerken kritische succesfactoren zijn, geeft FLOOW2 World’s Reset Button (opgericht in 2012) inhoud en vorm aan een geheel innovatief en nieuw business model: sharing assets.

Het onderling delen (verhuren, verkopen of uitlenen) van bedrijfsmiddelen past binnen de ontwikkeling richting een circulaire economie, waarin kringlopen gesloten worden en het afval van vandaag de grondstoffen van morgen zijn. FLOOW2 is het eerste bedrijf in de wereld die de kansen rondom b2b asset sharing identificeerde. We ontwikkelden business-to-business deelmarktplaats oplossingen die bedrijven en (zorg) organisaties in staat stelt om de (tijdelijke) overcapaciteit aan producten, diensten, afval en (rest)materialen transparant en daarmee dus verhandelbaar te maken. Voor bedrijven resulteert dit in meervoudige waarde creatie: financieel, duurzaam en sociaal.

Asset sharing op zichzelf is een innovatief business model, want bedrijven zijn de afgelopen 50-100 jaar simpelweg gewend geweest om alle bedrijfsmiddelen zelf aan te schaffen en in eigendom te hebben. Nu stelt digitalisering en de veranderende kijk op milieu en maatschappij hen in staat om met minder bezit nog meer mogelijk te maken.

Daarnaast leidt het delen van assets tevens tot indirecte innovatie. Er worden minder nieuwe producten aangeschaft, waardoor fabrikanten gestimuleerd worden hun producten te verbeteren en te innoveren voor intensiever en langer gebruik.

Welke reductie bereik je in CO2-uitstoot of grondstoffengebruik?

Bedrijven kunnen door het delen van bedrijfsmiddelen, (rest)materialen, diensten, faciliteiten, kennis en kunde van personeel geld verdienen of besparen, maar ook CO² en energie besparen. De SharingScan (www.sharingscan.nl) die we hebben ontwikkeld (en gelanceerd op 10 juli 2019) berekend in enkele minuten de potentiële omzet, kostenbesparing en duurzaamheid besparing van het delen van bedrijfsmiddelen. Omdat een X hoeveelheid CO2 en een X hoeveelheid energie een ondernemer misschien niet zo veel zegt, hebben we de waardes en besparingen in duurzaamheid ook weten om te rekenen naar euro’s (toelichting in volgende vraag). Via het FLOOW2 platform kan direct de potentie verzilverd worden om zo veel mogelijk CO2 en energie te reduceren.

Welke metingen heb je gedaan?

Op basis van de gegevens van de afgelopen vier weken kunnen we de balans van de SharingScan al voorzichtig opmaken: een potentiële omzet en kostenbesparing van ruim 1,5 miljoen euro, 3.500 ton CO2 en ruim 520.000 KwH aan energie.

De omzet en kostenbesparingen worden berekend door de overcapaciteit en ondercapaciteit te vermenigvuldigen met de data/ervaringscijfers (meer info: https://bit.ly/31i8B58 ) van alle FLOOW2 deelplatformen waarop dezelfde soort capaciteiten al worden gedeeld. Hiermee kunnen we een goede inschatting geven van de potentiële extra omzet en kostenbesparing voor een organisatie.
Wanneer we inzoomen op die duurzaamheidswaarde en capaciteiten beter worden benut, dan zorgt dat voor minder productie van nieuwe bedrijfsmiddelen.
Een onderdeel van de methode om de duurzaamheid waarde te berekenen is de LCA methode, en meer specifiek de ReCiPe methode (meer info: https://bit.ly/2Tp57JY ), ontwikkeld door onder andere het RIVM. Door middel van een LCA kan een product gesplitst worden in drie verschillende fases:
– Productie incl. grondstofwinning
– Gebruiksfase
– Einde leven / Recycle
Producenten splitsen bovenstaande fases in LCA reports en EPD’s, en hangen hier verschillende weegfactoren aan, zoals klimaatverandering, verzuring, uitputting fossiele hulpbronnen, enzovoort.
In de methode van FLOOW2 en de SharingScan strepen we de gebruiksfase weg, omdat je die niet bespaart door producten te delen.
Om vervolgens deze weegfactoren te kunnen vertalen naar euro’s gebruiken we de milieuprijzen (meer info: https://bit.ly/2M4Sd4s ). Vervolgens gebruiken we de ervaringscijfers uit de deelplatformen van FLOOW2 om een goede inschatting te kunnen maken van de potentiële besparing. Hier vindt u een toepassing waardering auto: https://bit.ly/2KvJRQj

Hoe is de innovatie tot stand gekomen?

FLOOW2 bevindt zich in de fase van scale-up. Nu de markt nog, en juist dat maakt het een disruptieve innovatie. Het FLOOW2 platform (de techniek) is er klaar voor, want van begin af aan is het platform gebouwd met internationaal gebruik en grote gebruikersaantallen in gedachten. Het concept, asset sharing, vereist echter wel bepaalde marktomstandigheden om te kunnen landen. Bij bedrijven en organisaties dient de bereidheid te bestaan om duurzamer en meer circulair haar bedrijfsvoering te organiseren. Een intrinsieke motivatie van marktspelers om het concept te omarmen en op een slimmere en duurzamere manier te gaan werken, of een top-down druk van autoriteiten om de huidige bedrijfspraktijken te veranderen ten gunste van duurzamer gedrag, is daarvoor een belangrijke succes factor.

Nu landelijke en regionale overheden, grote steden en andere beleidsmakers plannen opstellen voor circulaire economiën en slimme steden, is aan de hiervoor genoemde tweede voorwaarde voldaan. In combinatie met een groeiend bewustzijn en een grotere beschikbaarheid van praktisch toepasbare oplossingen, zoals die van FLOOW2, staan bedrijven en organisaties meer open voor innovatieve en duurzame bedrijfsconcepten.

Welke bredere impact kun je maken?

Financiële, duurzame en sociale voordelen: Asset Sharing is een radicaal innovatief nieuw bedrijfsmodel dat vraagt om een mentaliteitsverandering in alle lagen van een organisatie. Zodra de mind-shift heeft plaatsgevonden, zal asset sharing organisaties niet alleen financiële, maar ook duurzame en sociale voordelen opleveren.

Wat is het financiële plaatje?

Door het gebruik van de reeds beschikbare capaciteit van afdelingen en entiteiten binnen een organisatie te optimaliseren, kunnen enorme kostenbesparingen worden gerealiseerd.
Verhuren of verkopen aan andere bedrijven en instellingen resulteert in extra omzet en een verbeterd rendement op investeringen, wat leidt tot een flexibeler bedrijfsmodel.
Bedrijfskosten worden verlaagd wanneer organisaties geen nieuwe apparatuur hoeven aan te schaffen.
Bedrijven zijn financieel gezond, wat zorgt voor een vitale, duurzame (lokale) economie.
Duurzaamheid: Een intensiever gebruik van goederen en apparatuur resulteert in een efficiënter gebruik van grondstoffen en energie. De negatieve impact op milieu wordt verkleind.
Door meer te doen met wat we al hebben, hoeven we minder nieuwe dingen produceren.
Sociaal: Organisaties ervaren een nieuwe dynamiek bij het delen van apparatuur, diensten en kennis.
Asset sharing creërt een cultuur van samenwerking, verbinding, vertrouwen en elkaar iets gunnen.

Dankzij een toename van gebruikers en transacties in 2018 zijn we in staat geweest om de financiële waarde van asset sharing door bedrijven te kwantificeren. Deze resultaten zijn afgeleid via het monitoren van transacties: we hebben onze gebruikers gevraagd naar de omzet die ze hebben behaald op het moment dat een advertentie wordt verlengd of verwijderd.
We hebben de gegevens van alle actieve accounts geanalyseerd. Uit de gegevens blijkt dat actieve gebruikers voor hun bedrijf of gemeenschap een gemiddelde financiële waarde van € 2.235 per gebruiker produceerden. Voor FLOOW2 Healthcare (ziekenhuizen en zorgorganisaties) bedroeg deze gemiddelde waarde per actieve gebruiker € 3.052.

Waarom denk je dat FLOOW2 The Green Quest Award moet winnen?

Deze innovatie biedt een circulair business model met financiële en duurzame voordelen voor bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waar vaak grote investeringen nodig zijn om bedrijfsprocessen meer circulair te maken en te innoveren, levert deze innovatie voor een organisatie direct enorme besparingen op, zowel financieel als op duurzaam niveau. Dit is een innovatie waar organisaties vandaag al mee aan de slag kunnen en die direct impact heeft op mens, milieu en economie.

Daarnaast wordt het weleens tijd dat er een award wordt toegekend aan een bedrijf met een disruptieve innovatie die vraagt om een fundamentele gedragsverandering waarin de mens centraal staat.